ពិធីបំពាក់ជាផ្លូវការនូវឯកសណ្ឋាន

ពិធីបំពាក់ជាផ្លូវការ នូវឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសក្តិ និងមួក ជូនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យការងារមាត្រាសាស្ត្រ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ មមជ។

32

Advertisements

About National Metrology Center,Cambodia

NMC was established under Metrology law, approved by Royal Decree No 0809/016 dated August 11, 2009, and run on 22nd April 2011 by sub-decree for managing all activities and services related to metrology such as scientific metrology, Industrial metrology and Legal metrology. NMC operates under the Ministry of Industry & Handicraft, having the level of a General Department and its own specific stamp. Its main objective is to determine the mechanism and rules of the management of metrology within the Kingdom of Cambodia.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s